Mã Zip + 4 được sử dụng nhằm xác định phân đoạn địa lý trong khoanh vùng phân phối hận mã ZIP. tất cả 5 chữ số