Để có tác dụng được bài bác này, trước tiên chúng ta bắt buộc ghi nhớ lại cách làm tính n! đã. Theo định nghĩa giai quá ta có:

0! = 1n! = 1.2.3…n

Vậy là ta có cách làm rồi. Nhìn vào cách làm ta thấy cùng với n = 0 thì dễ dàng rồi, nếu n > 0 thì nó là tích những số từ 1 mang lại n. Vậy chúng ta cũng có thể dùng vòng lặp for nhằm tính dễ ợt